alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร TCAS รอบ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1/2) ดังนี้1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้่าศึกษาในคณะว...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร TCAS รอบ 1/1 ช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร TCAS 1/1ช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้่าศึกษาใน...

alt text

2565

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอมอบโล่เกียรติคุณนี้ให้ เพื่อแสดงว่า เพจ แวรุง ไปไหน เป็นองค์กรดีเด่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอมอบโล่เกียรติคุณนี้ให้ เพื่อแสดงว่า เพจ แวรุง ไปไหน เป็นองค์กรดีเด่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาการสื่อสาร