ดร. ซัมรี เจ๊ะอารน

Zamree Che-aron Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก - Ph.D. (Computer and Information Engineering), International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia
  • ปริญญาโท - M.Sc. (Computer and Information Engineering), International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia
  • ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Computer Networking
  • Data Communications
  • Wireless Systems
  • Computer Programming
  • Mobile Applications
  • Human-Computer Interaction
  • Database
test.pdf