อาจารย์ เกวภร สังขมาศ

Kewabhorn Sangkhamart

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Master of Fine Arts Silpakorn University
  • Bachelor of Fine Arts Program in Computer Art Rangsit University

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Visual communication design
  • Computer Graphics & Illustration
  • Animation
  • Foundation of arts & design