อาจารย์ บัดรูดิง ขาลี

Batrudin kalee

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Computer Graphics
  • Computer Modeling
  • Animation
test.pdf