ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ

Asst.Prof.Sittikorn Tapsuwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
  • ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Darwing
  • Painting
  • Composition of Art
  • Cartoon