อาจารย์ ภักดี ต่วนศิริ

PHAKDEE TUANSIRI

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Master of Fine Arts ( M.F.A) Visual communication design , Silpakorn University
  • Bachelor of Fine Arts ( B.F.A) Visual communication design , Rangsit University

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Visual communication design