อาจารย์ดุษฎี เพ็ชรมงคล

Dootsadee Phetmongkon

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • MASTER OF INSTRUCTIONAL MULTIMEDIA Universiti Sains Malaysia
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)