อาจารย์ศุภราภรณ์ ทวนน้อย

Suparaporn Tuannoi

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การเขียนบท-กำกับภาพยนตร์
  • 2D Animation
  • Multimedia Production