ดร. กำธร เกิดทิพย์

Kamtorn Kerdthip Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสงขลา

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Computer Graphics
  • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การถ่ายภาพ