อาจารย์ ชนกิตติ์ ธนะสุข

Chanakit Thanasuk

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ. ม.ศรีนคริทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Computer Graphics
  • Computer Modeling
  • Animation