อาจารย์ฐิติมา เทพญา

Thitima Theppaya

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Database
  • Computer Programming
  • Parallel & Distributed Computing
test.pdf