ดร. สัมพันธ์ คงมาก

Sumpunt Khongmark Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Research Methodology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท Master of Information Technology, Macquarie University,Australia
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Networking
  • Distributed System
  • Object Oriented Programming
  • Database