อาจารย์ จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม

Jarungwit Boonperm

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ระบบปฏิบัติการ