ดร.มูอัสซัล บิลแสละ

Muazzan Binsaleh Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก Ph.D. (Information Technology), University of Utara Malaysia, Malaysia
  • ปริญญาโท MSc Computing, University of Central England, United Kingdom
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Software process
  • Information technology for education
  • Mobile learning
test.pdf