ดร.ศริยา บิลแสละ

Sariya Binsaleh Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science), University of Birmingham, UK
  • ปริญญาโท MSc (Information Technology), University of Birmingham, UK
  • ปริญญาตรี วทบ(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)
  • การจัดการสารสนเทศ (Management Information System)
  • Enterprise Resource Planning (ERP) Software and Open Source
  • E-Commerce and Customer-Relationship Management Software
  • ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการศึกษา (Artificial Intelligence in Education)
  • การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning)
test.pdf