ผศ.อาหมาน หมัดเจริญ

Asst.Prof.Ahmarn Mudcharoen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
  • Computer Modeling and Animation
  • ระบบปฏิบัติการ
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ฐานข้อมูล
  • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์