ผศ. ดร. ฮัมเดีย มูดอ

Asst.Prof.Hamdia Mudor DBA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก DBA (Doctor of Business Administration), Universiti Sains Malaysia
  • ปริญญาโท Master of Economics International Islamic University Malaysia(IIUM)
  • ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Integrated Marketing Communication
  • International Management
  • Marketing
test.pdf