ดร.กฤษดี พ่วงรอด

Kritsadee Phuangrod Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Management) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท MIB. (International Business), University of Canberra, Australia
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • International Business
  • Management
  • Marketing
  • Integrated Marketing Communication