อาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์

Pawitchaya Chanakan

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • ความรู้เท่าทันสื่อ
  • วารสารศาสตร์
  • วิทยุโทรทัศน์
test.pdf