อาจารย์ อาทิตยา สมโลก

Arthitaya Somlok

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
  • การวิจัยด้านการสื่อสาร (เชิงคุณภาพ-เชิงปริมาณ)