อาจารย์ สุวนาถ ทองสองยอด

Suwanat Tongsongyod

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การสื่อสารการตลาด
  • การบริหารภาพลักษณ์
  • การสื่อสารแบรนด์
test.pdf