อาจารย์ สมัชชา นิลปัทม์

Samatcha Nilaphatama

Study leave

2655

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง-สื่อสารมวลชนวิพากษ์ (Critical Theory)
  • สำนักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies )
  • สื่อใหม่ (New Media) กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม