ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

Asst.Prof.Phirakan Kai-nunna

Study leave

2660

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ม.สงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การสื่อข่าวในสถานการณค์วามขัดแย้ง
  • การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
  • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • การรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร
test.pdf