ผศ.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

Asst.Prof.Aruneewan Buaneaw

Study leave

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการสื่อสาร
  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา