ผศ. ดร. อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

Asst.Prof.Aruneewan Buaniaw Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก Communication and Journalism ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการสื่อสาร
  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา