ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน

Asst.Prof.Sakiroh Yaena Benharoon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท M.A. (Communication), Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Minority and the Media
  • News Coverage on Minority in Conflict Situation
  • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์