ผศ. ดร. กุสุมา กูใหญ่

Asst.Prof.Kusuma Kooyai Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Media and Representation), Université Panthéon-Assas Paris II, France
  • M.Res. (Media and Representation), Université Lumière Lyon II, France
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • สื่อมวลชนกับการสร้างความเป็นตัวแทน
  • การวิเคราะห์วาทกรรมในสื่อมวลชน
  • สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน
test.pdf