ผศ. ดร. วลักษณ์กมล จ่างกมล

Asst.Prof.Walakkamol Changkamol Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Peace Journalism), University of Queensland, Australia
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ Peace journalism
  • วารสารศาสตร์Journalism
  • จริยธรรมการสื่อสารมวลชน Journalism Ethics
  • การเขียนข่าวและรายงานข่าว News Writing and Reporting
test.pdf