ผศ.จารียา อรรถอนุชิต

Asst.Prof.Jareeya Arttanuchit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
  • การประชาสมั พันธ์ (Public Relations)
  • การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
  • การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน (Photography for Mass Communication)
  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)
test.pdf