นายสมาน เจะมะ

Saman Chema

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานเทคนิค

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  • ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • กำกับดูแลห้องปฏิบัติการชั้น 4
  • งานซ่อมและบำรุงรักษาทั่วไป