น.ส.อรทัย จารุวิเศษ

Oratai Charuwised

Drop

2610

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • การเรียนการสอน
  • บริการวิชาการ
  • เลขานุการคณบดี