นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ

Taweesak Hmanmoh

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • การรับนักศึกษา
  • การโอนย้ายสาขาวิชา
  • การสำเร็จการศึกษา
  • สวัสดิการนักศึกษา (วินัย/ทุน)