น.ส.สุชาวดี ประสพเนตร

Suchawadee Prasobnet

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานนโยบายและแผน
  • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานวิเทศสัมพันธ์