นายศราวุธ จาวิสูตร

Sarawoot Jawisoot

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานเทคนิค

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศิลปศาสตรบัณทิต(ภาษาอังกฤษ)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • ห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุComm-Sci Radio
  • สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน