นางแก่นจันทร์ มูสิกธรรม

Kanchan Musikathum

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏยะลา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี โรงเรียนบริหาร ธุรกิจปัตตานี

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • การบริหารบุคคล
  • การพัฒนาและฝึกอบรม
  • การส่งเสริม/พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
  • หัวหน้าพัสดุ