นายสุรกิจ ชูเดช

Surakit Choodet

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • ดูแลเว็บไซต์คณะฯ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ดูแลระบบเครือข่าย
  • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากร