นายอิทธิเดช รัตนะ

Ittidate Rattana

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • สส.บ. (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานพัฒนานักศึกษา (กิจกรรม/โครงการ)
  • ดูแลสโมสรนักศึกษา กลุ่มกิจกรรมของคณะฯ
  • การบริการให้คำปรึกษานักศึกษา