นางยุพดี อุดมพงษ์

Yuppadee Udompong

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • บธ.บ.(บริหารธุรกิจ),มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานพัสดุ (วัสดุ)
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
  • ควบคุมภายใน