นายรุสมาน ยูโซะ

Rusman Yusoh

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานเทคนิค

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานโสตทัศนูปรกรณ์
  • งานยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์
  • ห้องเรียนบรรยาย
  • ห้องปฏิบัติการ
  • ห้องประชุมชูเกิยรติ ปิติเจริญกิจ