นางวนิดา บุญพร้อม

Wanida Boonprom

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • ประกันคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนาหลักสูตร