นายอับดุลอาซิส ดือราแม

Abdul-aziz Deramae

+66815406930

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • วศ.บ. (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • พัฒนาระบบ
  • ฐานข้อมูล
  • พัฒนาโปรแกรม