น.ส.วาสิณี จันทอง

Wasinee Chantong

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานบริหารทั่วไป

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานสหกิจศึกษา
  • งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • งาน 5 ส.