น.ส.สุนิสา หมัดเน

Sunisa Matnae

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานบริหารทั่วไป

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและกิจกรรม
  • งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์