นางธิดากาญจน์ คงมาก

Thidakan Khongmark

ตำแหน่งงาน (Position)

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา
  • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันอาชีวะศึกษา สงขลา

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานยืม-คืน อุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • งานสารบรรณ