นายอุสมาน ตาเละ

Ausmarn Taleh

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • งานอนุรักษ์พลังงาน