นายชวนิทธิ์ ธนะสุข

Chavanit Thanasuk

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานบริหารทั่วไป

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานห้องปฏิบัติการโทรทัศน์