น.ส.พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ

Phatcharakan Yangpaknam

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (นิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานองค์กรสร้างสุข