น.ส.นูรอัยนีย์ สันติประยูร

Nur-i-nee Santhiprayoon

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานบริการวิชาการ
  • งานจัดการเรียนการสอน
  • งานเลขานุการคณบดี