นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง

Kittisak Prachumtong

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานวิจัยและตำรา
  • งานบริการวิชาการ