น.ส.นาวิกา เพ็งจันทร์

Navika Pengjun

ตำแหน่งงาน (Position)

พนักงานบริหารทั่วไป

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
  • การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์