น.ส.พิมพ์ชนก พลวรรณ

Pimchanok Pollawan

ตำแหน่งงาน (Position)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • การเงินและบัญชี
  • นโยบายและแผน